President of the Republic of Abkhazia

 

Newsfeed

22.07.2020

President Aslan Bzhaniya signed a Decree to release Beslan Kvitsiniya from the duty of the Secretary of the Security Council of the Republic of Abkhazia. By a different Decree, the Head of State has appointed Beslan Kvitsiniya as Head of the Department of State Country Houses of the Republic of Abkhazia after releasing Fyodor Sakaniya from this post.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Administration of the President of the Republic of Abkhazia, Sukhum, Naberezhnaya Makhadjirov, 32, phone.: +7 840 226 46 31, fax: +7 840 226 46 31
mail: info@presidentofabkhazia.org