Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада иажәахәқәа

09.11.2017

Пицунда-Мысратәи аҳәырҧсарра аҵакырадгьыл аҟны изакәаным аргылара ақәгара азҵаара инамаданы Ахада имҩаҧигаз абрифинг

Пицунда-Мысратәи аҳәырҧсарра аҵакырадгьыл аҟны изакәаным аргылара ақәгара азҵаара инамаданы Ахада имҩаҧигаз абрифинг

Абҵарамза 9 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Пицунда-Мысратәи аҳәырҧсарра аҵакырадгьыл аҟны изакәаным аргылара ақәгара азҵаара инамаданы абрифинг мҩаҧигеит.

Рауль Ҳаџьымба: Ҳтәылаҟны акыр шықәса инеиҧынкыланы шьоукы-шьоук, уаҩы имазҵаакәа, ҳақалақьқәеи ҳраионқәеи рархитектуратә стиль ианымаало ахыбрақәа дыргылон. Ари аҳәырҧсарраҟны уаанӡагьы ас еиҧш аргыларақәа шьақәдыргылахьан. Аҧарарҳара хықәкыс иҟаҵаны хаз игоу хаҿқәак урҭ рҩызцәа ахыбрақәа акымкәа-ҩбамкәа идыргыло иалагеит, иҟоу адҵаҧҟақәа зегьы ишрықәымшәозгьы. Иҳадаҳкылаз аӡбамҭақәа зегьы ари апроцесс аҭыҧ акәҵара акәын изызкыз. Ҳара азакәан мҩа ҳанылеит. Ари аус аҭыҧ ақәҵара шәзаламгаци ҳәагьы азҵаара ҳазҭақәозгьы ҟалеит. Аха ҳара ҳазыҧшын аӡбара иҟанаҵо аӡбамҭа. Аусӡбаратә хәаҧшрақәа ирхысыз ари аргылара азҵаара аганахьала иақәнагаз аусқәа зегьы ҳадаҳкылеит. Ус зыҟаҳҵазгьы азакәан ихадоу аҭыҧ шааннакыло ҳаршаҳаҭырц азоуп. Азакәан ала, аӡбара аӡбамҭала, аусбарҭақәа ирыҭан иақәнагаз адҵақәа, дара урҭ нарыгӡеит. Абри ауп егьырҭ изакәаным аргыларақәагьы ирзыҧшу. Уи ииашоу мҩоуп ҳәа азысыҧхьаӡоит. Даҽакалагьы иҟалар залшом. Аӡәгьы еиҳа иманшәалоу аҭагылазаашьа изаҧаҳҵарцгьы ҳгәы иҭаӡам, зегьы еиҟароуп азакәан аҿаҧхьа. Иахьагьы иҟалаз убри ауп. Иџьоушьаша ҳәа акгьы ыҟам. Ари иацы излагашаз иақәнагоу апроцесс ауп.

Анаид Гогориан, агазеҭ «Чегемскаиа правда»: Арҭ рҩызцәа аобиектқәа рганахьала Аҧсны егьырҭ араионқәа рҟны аҭагылазаашьа зеиҧшрои?

Рауль Ҳаџьымба: Ас еиҧш аргыларақәа ахьыҟаз аҭыҧқәа рҟны иақәнагоу аусмҩаҧгатәқәа ҳадаҳкылеит. Уи знапы алакыз ауаа рыхәҭак иқәгылоу азҵаара еилкааны, аргыларатә усурақәа ааныркылон. Даҽа џьоукых аргылара иақәиҭызтәуаз адокументқәа ҳадыргалон. Арҭ аобиектқәа зегь рыла агәаҭарақәа шымҩаҧгатәу агәра ганы сыҟоуп. Изакәаным аӡбамҭакәа ахьрыдыркылоз, русқәа аӡбарахь инашьҭны, иаҭаху ашьаҿақәа зегьы ҟаҵатәуп, Пицундатәи ареликттә парк аҟны ишыҟаҳҵаз еиҧш. Аҳәынҭқарра ахатә интересқәа ахьчалар ауп. Аргыларақәа ықәгатәуп ҳәа аӡбамҭа рыдыркылар, уи хымҧада инагӡатәуп.

Изида Ҷаниа, агазеҭ «Нужнаиа»: Аҭыҧантәи анапхгараҭара аусбарҭақәа аҭакҧхықәрахь иадҧхьалахома? Урҭ ишырдыруаз ауми арҭ ахыбрақәа шдыргылоз!

Рауль Ҳаџьымба: Хаз игоу ауааҧсыра ркатегориа аҭакҧхықәрахь радҧхьалара иалагахьеит. Аусура иамырхыз дҟалеит, егьырҭ рганахьала ашьаусҭҵаарақәа хацыркуп. Аргыларақәа шымҩаҧысуаз здыруаз ачынуаа, адокументқәа алазҵозгьы иалазымҵозгьы, русқәа ҭҵаахоит, изықәнагоугьы дахьырхәхоит. Аусура дамырхуама, ашьауҕа дақәыршәахома, уи аамҭа иаҳнарбоит, хара имгакәа.

Ирина Аршба, ААТРЕ: Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ Аслан Кобахьиа икомментариқәа рҟны иҳәеит аҭакзыҧхықәу аусбарҭақәа иаҭаху адокументқәа рыҭараан аамҭа шыргоз. Уи аргылаҩцәа рҭагылазаашьа хызҽуа ак акәны иааҧшуеит. Шәара иахышәҳәаауеи?

Рауль Ҳаџьымба: Адокументқәа ирызку акомментари атәы уҳәозар, ииашаҵәҟьаны, ус еиҧш аныҟалақәогьы ыҟоуп. Иеиуеиҧшым ақьаадқәа рыҭара апроцесс ароура аҳәынҭқарра аусура ахырхарҭақәа зегьы ирыҵаркуеит. Аха уи аӡәгьы азин инаҭаӡом изакәанымкәа ахыбрақәа рыргылара, иахьа аҭыҧ змоу иманшәалам апроцессқәа рахь ушкылнаго дырны. Аӡәгьы азакәан дацәхьаҵыр ҟалом. Адокументқәа рыҭара акыр аамҭа агаргьы, зегьы еилыркаауеит ареликттә парк аҟны ас еиҧш аргыларақәа шалдмыршо. Ачынуаа шьоукы иалҵуа ҳбап ҳәагьы иазнеизар ҟалоит. Аха ҳашьцәа зҭахоз ҳаҧхьаҟа азакәан еилаҳгарц азы акәӡам. Уи аанкылатәуп.

Ҳара урҭ аргыларатә маҭәахәқәа даҽаџьара рхы иадырхәарц азы алшара раҳҭеит. Уи азгьы иеиуеиҧшым апроцедурақәа ирхыстәуп. Закәанла адгьыл иҭаны, ақәиҭтәратә документқәа иоуны иҟалароуп. Ас аныҟала, аҳәынҭқарра иҿагылаӡом.

Ари азҵаараҟны аҳәынҭқарраҟынтәи акомпенсациа ҳәа акгьы ҟалаӡом. Аргылара аимыхразы ауаа адҳаҧхьалеит. Урҭ ирықәхарџьыз азы аҧхьаӡамҭақәа аргылара аҧшәмацәа ирыҭахоит, урҭ ишақәнагоу еиҧш рыхә ршәароуп. Даҽакала азнеишьа ыҟаӡам.

Елена Заводскаиа: Аӡбаратә нагӡаҩцәа рмаҵзура уажәы иаиуз амчратә цхыраара наҟ-наҟгьы ас еиҧш аусқәа рҟны ироулома? Уи амчратә усбарҭала ирҕәҕәахома? Иахьатәи аамҭазы ари амаҵзура иамам аргылара ақәгара иақәырӡу ахарџь архынҳәра злалдыршаша амч. Ари азҵаара шҧаӡбахо?

Рауль Ҳаџьымба: Аӡбаратә нагӡаҩцәа рмаҵзура амчратә усбарҭала ирҕәҕәахаанӡа, ас еиҧш азҵаарақәа рыӡбаразы Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра адҳаҧхьалалоит. Ари ауаажәларратә ҭынчра азҵаароуп. Аӡбаратә нагӡаҩцәа рырмчра азҵаара иаарласны иӡбахоит. Афинанстә ган акәзар, аҳәынҭқарра ахахьы иагоит. Инхарҭәааны ицәырҵуа ахарџьқәа ҳара ихаҳарҭәаалоит. Арҭ аобиектқәа изакәанымкәа изыргылаз аҧшәмацәа акомпенсациа дыршәара аус аҵыхәанӡа инаҳгароуп.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org