Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада иажәахәқәа

16.05.2018

Ахада аҭҵаарадырратә конференциа “Аҧсны Аҳәынҭқарра: ахьыҧшымразы ақәҧара аҧышәа, иахьатәи аҭагылазаашьа, аҿиара амҩақәа” аҟны иқәгылара

Лаҵарамза 16 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба 1992-1993 шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҟны аиааира агара 25 шықәса ахыҵреи Аҧсны Аҳәынҭқарра жәларбжьаратәи азхаҵара аиужьҭеи 10 шықәса аҵреи ирызкыз аҭҵаарадырратә конференциа “Аҧсны Аҳәынҭқарра: ахьыҧшымразы ақәҧара аҧышәа, иахьатәи аҭагылазаашьа, аҿиара амҩақәа” аҟны  дықәгылеит.


"Ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар! Ҳаҭыр зқәу ҳасасцәа!

Сынтәатәи ашықәс – Ҳаҧсадгьыл ахьыҧшымреи, уи азхаҵареи риубилеитә рыцхәқәа ирышықәсуп. Уи хҭысла ибеиоуп. Егьа уадаҩра, ҧынгыла ҳамазаргьы ҳаҩныҵҟа, ҳажәлар гәык-ҧсыкала ишырҭаху ҩашьом ҳиааира аҭоурых азхьаҧшра, уи зхы ақәызҵаз Аҧсны аҵеира иаадырҧшыз агәымшәара ҳаҭырқәҵарыла азнеира. Аҭоурыхтә гәалашәареи – амилаҭтә хдырреи еиҟәыҭхашьа рымам. Убри аҟнытә иахьа абраҟа Аҟәа, Владислав Арӡынба ихьӡ зху Ахьӡ-аҧша Амузеи аҿы имҩаҧысуа ҳаизарагьы  аҵак ду амоуп.   

Ҳаҭыр зқәу аҩызцәа! Ҳаҭыр зқәу асасцәа!  Аҧсны аҳәынҭқарра знысыз амҩа, ҳажәлар рхақәиҭратә қәҧара аҧышәа - рыгәцаракра, ҧхьаҟагьы реизырҳара – ҳазегь иаҳуалҧшьоуп! Сгәы иаанагоит, агәрагарагьы сымоуп, ауадаҩрақәа ҳариааины, зықьҩыла Аҧсны аҵеира рхы зқәырҵаз аус хьыӡла-ҧшала амҩаҧгашьа ҳшақәшәо.

 Ишәзеиҕьасшьоит агәамч ҕәҕәа, аихьӡара ҿыцқәа, аизыразра!"


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org