Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аофициалтә фотосахьақәа

Зхаҭабзиара ҳараку афотосахьақәа рбанк

Арҭ афотосахьақәа шәҭыжьымҭаҿы акьыҧхьразы шәхы иашәырхәар шәылшоит Аҧсны Ахада ипресс-маҵзура заа рымеида шәымамкәагьы.

Рауль Джумкович Хаджимба  (Скачать официальное фото)
Рауль Джумкович Хаджимба  (Скачать официальное фото)
Рауль Джумкович Хаджимба  (Скачать официальное фото)


 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org
АСАИТ АУС АДУЛАРА - AIT