Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аԥсны Ахада Аиааиреи Ахьыԥшымреи ирызкыз агәаларшәагатә усмҩаԥгатә далахәын

30.09.2023


Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аԥсны Аҳәынҭқарра Аиааиреи Ахьыԥшымреи 30 шықәса рхыҵра инамаданы 1992-1993 шш. Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҟны иҭахаз р-Мемориал амҵан ашәҭшьҭаҵара иазкыз аусмҩаԥгатә далахәын.

«Ари аныҳәа акыр шықәса раахыс аныҳәақәа ирныҳәоуп ҳара ҳзы, Аԥсны иреиӷьу аҵеицәа ахьыԥшымреи аԥсуа ҳәынҭқарреи рзы хацәнмырха ақәԥара мҩаԥыргон», - иҳәеит аҳәынҭқарра Ахада, иҭабуп ҳәа реиҳәеит афырхацәеи хатәгәаԥхаралатәи аибашьцәеи зааӡаз анацәеи абацәеи.
Анаҩс Аслан Бжьаниа ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит Алада Ешыра ақыҭан, Аԥсны Аҳәынҭқарра Актәи Ахада Владислав Арӡынба ибаҟа амҵан.

Аусмҩаԥгатә иалахәын Ахада Ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынба, Апарламент Аиҳабы Ашәба  Лаша, Ахада Иадминистрациа Анапхгаҩы Абесалом Кәарҷиа, Ашәарҭадара Ахаеилак амаӡаныҟәгаҩ Сергеи Шамба, Апарламент адепутатцәа, Аиҳабыра алахәцәа, Аԥсны иҟоу Урыстәыла Ацҳаражәҳәаҩ Михаил Шургалин, Аԥсны иҟоу Алада Уаԥстәыла Ацҳаражәҳәаҩ Олег Боциев, Аԥсны иҟоу Приднестровиатәи Молдавиатәи Ареспублика Ахаҭарнакра ахада Гарри Кәупалба, Адыгеиантәи, Ҟабарда-Балкариантәи, Ҟарачы-Черқьессиантә, Чечентәылантә, Ауада Уаԥстәылантә, Башкириантә, Ленинградтәи аобласт аҟнытә, Алада Уаԥстәыла Ареспубликаҟнытә, Приднестровиатәи Молдавиатәи Ареспубликаҟнытә аделегациақәа, аибашьра аветеранцәа, ауаажәларра.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org