Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аслан Бжьаниа Тамшьтәи адесант аҟны иҭахаз ргәаларшәара иазкыз аусмҩаԥгатә далахәын

02.07.2023

Аслан Бжьаниа Тамшьтәи адесант аҟны иҭахаз ргәаларшәара иазкыз аусмҩаԥгатә далахәын

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Тамшь ақыҭаҟны 30 шықәса раԥхьа Тамшьтәи адесант аӡхыҵра амш аҽны  Ахьӡ-Аԥша Абаҟаҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит.

Ашәҭшьҭаҵара ацеремониа иалахәын 1992-1993 шш. Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра аветеранцәа, аиҳабыра алахәцәа, Администрациақәеи ақыҭақәеи рхадацәа, ауаажәларра рхаҭарнакцәа.
Агәалашәаратә митинг аҟны дықәгылеит Ахада Ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынба.

«Акыр иаԥсоу ҳауаажәлар!
Иахьа ҳара иаҳгәаҳаларшәоит ҳтәыла ақырҭуа ир рыҟнытә ахы ақәиҭтәра иадҳәалоу ахҭыс.
30 шықәса раԥхьа, ԥхынгәымза 2 рзы Тамшь ақыҭаҟны имҩаԥган ашьҭахь Аиааира агараҟны аҵак ду змаз адесанттә операциа. 

Аӷа ирхәҭақәа рыбжьара аимадара еиԥҟьаны, Тамшьтәи адесанттә операциа иалнаршеит Аҟәа ахахьала ажәыларақәа рымҩаԥгара, анаҩс 90 мшы рышьҭахь Аԥсны ахи аҵыхәеи аҭарцәрагьы. Арҭ амшқәа раан 57–ҩык аибашьцәа ҳацәҭахеит, урҭ ргәалашәароуп иахьа абра, урҭ аибашьцәа ршьа зхьыршу аҭыԥ аҟны ҳаизызгазгьы.


Иахьа, шьҭа 30 шықәса рышьҭахь иаҳбеит урҭ баша ишҭамхаз. Аԥсны ахы иақәиҭхеит, Тамшь ақыҭаҟны ауаа ргәы рҭынчны инхоит- инҵуеит.

Рыхьӡ кашәара ақәым ари Аиааира зыхәҭаа алоу зегьы.– Аԥсны аҵеицәа хьӡырҳәагақәа, хатәгәаԥхарала иааны иҳадгылаз, иара убас ҳдиаспора аҟнытә ҳашьцәа,  
Иҟазааит наунагӡа Аԥсны аҭынчра!  Абзиара шәықәзааит!»,- иҳәеит иара.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org