Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Тҟәарчал араион администрациаҟны анҭыҵтәи аусуратә еилацәажәара мҩаԥигеит

08.05.2023

Ахада Тҟәарчал араион администрациаҟны анҭыҵтәи аусуратә еилацәажәара мҩаԥигеит

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Тҟәарчал араион администрациаҟны анҭыҵтәи аусуратә еилацәажәара мҩаԥигеит.

Араион аҟны иҟоу аҭагылазаашьазы Тҟәарчал араион ахада Исидор Дочиа ажәахә хада ҟаҵаны дықәгылеит.
Ирылацәажәеит араион аҿиара, иара убас Аԥсны асоциалтә-економикатә ҿиаразы аинвестициатә программа анагӡара иадҳәалаз азҵаарақәа.
Аҳәынҭқарра Ахада адырра ирҭеит Тҟәарчал араион аџьармыкьа аиҭашьақәыргалара шымҩаԥысуазы, ауада рацәа змоу анхарҭа ҩынқәа рхыбқәа рыԥсахразы.
Исидор Дочиа иажәақәа рыла, араион аҿиареи аекономика ашьҭыхреи рзы ихадароу факторны иҟоуп аинвестициақәа, урҭ аарыхреи аекономикеи рхырхарҭа ҿыцқәа раартра ирыцхраауеит.

Ахада иазгәеиҭеит арегион аҿиаразы аинвестициақәа радԥхьалара иамоу аҵак ду, рнапгьы ианиҵеит абри аганахьала аусура дырӷәӷәарц.
Аҳәынҭқарра Ахада ицын Ахада Ихаҭыԥуаҩ  Бадра Гәынба, Ахада Иадминистрациа Ахада Џьансыхә Нанба, Аԥсны Жәлар Реизара – Апарламент  адепутат Герман Каҷараа.Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org