Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аслан Бжьаниа Аԥсны иқәынхо, иара убас ҳџьынџьуаа аԥсылманцәа Ураза-баирам рыдиныҳәалеит

21.04.2023

Аслан Бжьаниа Аԥсны иқәынхо, иара убас ҳџьынџьуаа аԥсылманцәа Ураза-баирам рыдиныҳәалеит

Аԥсны иқәынхо, иара убас аԥсылман тәылақәа рыҟны инхо ҳџьынџьуаа аԥсылманцәа гәык-ԥсык ала ирыдысныҳәалоит Ураза-баирам ныҳәа.
Иахьа ихыркәшоуп иԥшьоу Рамадан амзазы имҩаԥысуа ачгара. Ари амза аҩныҵҟа аԥсылман нцәахаҵара ныҟәызго афатәи аӡи мап рыцәкны, доуҳала аҽрыцқьарала, агәнаҳақәа рыхьхәрала иаадырԥшит ирымоу анцәахаҵареи, ачҳареи, анцәа ицәшәареи.
Аԥсуа жәлар жәытә-натә аахыс адинхаҵарақәа зегьы ҳаҭырла ирзыҟан. Анцәахаҵара змоу иахьа аҿар аҵас бзиақәа рыларҵәареи урҭ иреиӷьу ауаҩытәҩсатә ҟазшьақәа рылааӡареи рус аҟны рлагаламҭа аҵакы ахә ашьара уадаҩуп.
Акыр иаԥсоу ҳауаажәлар, имҩаԥыжәго анцәаиҳәара Ҳазшаз Анцәа иҟынӡа инаӡааит, Аԥсни аԥсуа жәлари иахьыҟазаалак Анцәа илԥха рыцзааит.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org