Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Лыхнашҭа аԥсуа жәлар рҭоурыхтә ҭыԥ аҟны иҟаҵоу ахәымгара дақәыӡбоит

07.04.2023

Аԥсны Ахада Аслан Бжьаниа аԥсуа милаҭ рҭоурых аҿы иуадаҩыз ахҭысқәа раан илахьынҵаӡбагаз азҵаарақәа рыӡбара ахьымҩаԥысуаз, аԥсуаа рзы иԥшьоу аҭыԥ аҟны - Лыхнашҭа иҟаҵоу ахәымгара дақәыӡбоит.
Аҳәынҭқарра Ахада азинхьчаратә усбарҭақәа рнапы ианиҵеит ари ацәгьоура иалахәу ахаҿқәа рышьақәыргыларазы иақәнагоу ауснагӡатәқәа рынагӡара.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org