Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Ҟабарда-Болкариатәи аделегациа идикылеит

24.03.2023

Ахада Ҟабарда-Болкариатәи аделегациа идикылеит

Имҩаԥысит Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниеи Ҟабарда-Балкариатәи арегионалтә уаажәларратә еиҿкаара "1992-1993 шш. Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра аветеранцәа" ахантәаҩы Тимур Шарданови Кавказ ажәларқәа рҭоурыхи ркультуреи рыҭҵаара ацентр «Абаза» анапхгаҩы Владимир Пшинокови реиԥылара.


Асасцәа Аслан Бжьаниа ҳамҭас ирҭеит Ҟабарда-Балкариатәи ареспублика ахада Казбек Коков ихьӡала  – ҷыдала Аԥсны Ахада изы инапылаҟаҵароу акубок. Аслан Бжьаниа ҳаҭырла аҳамҭа иҭабуп ахҳәааны, иҳәеит ҞБА Ахадеи иареи реибадырреи реиԥылареи ааигәа имҩаԥысраны ишыҟоу.

Ахада ихаҭыҧуаҩ Бадра Гәынбеи Нхыҵ-Кавказынтәи хатәгәаҧхарала еибашьуаз аветеранцәеи ҳареи ҳаимадара рызҵаарақәеи рзы Ахада иабжьгаҩ Рисмаг Аџьынџьали злахәыз аиҧылараҿы ирзааҭгылеит Аҧсны Аҳәынҭқарреи  Ҟабарда-Балкариатәи Ареспубликеи реимадара иадҳәалаз азҵаарақәа жәпакы, акультуреи агуманитартә еизыҟазаашьақәа инарымаданы.
Аҳәынҭқарра Ахада асасцәа иҭабуп ҳәа реиҳәеит Аҧсни Ҟабарда-Балкариеи рыжәларқәа рыбжьара аимадара аҳәаақәа рырҭбаареи рырӷәӷәареи рзы имҩаԥырго аусуразы, иаҵшьынгьы иазгәеиҭеит аиашьаратә аҟабарда жәлар ҷыдала ҳаҭырла дшырзыҟоу.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org