Аԥсны Ахада изы игәамбзиара инамаданы алабораториатә ПЦР-тест алҵшәала короновирустә ҿкы шьақәырӷәӷәаӡам

Аԥсны Ахада изы игәамбзиара инамаданы алабораториатә ПЦР-тест алҵшәала короновирустә ҿкы шьақәырӷәӷәаӡам

Аԥсны Ахада изы игәамбзиара инамаданы алабораториатә ПЦР-тест алҵшәала короновирустә ҿкы шьақәырӷәӷәаӡам.

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа короновирустә ҿкы ашьақәырӷәӷәаразы алабjраториатә ПЦР-тест дахыжьын. Ашьақәырӷәӷәаратә тест  Аслан Бжьани ибиоматериал ақәырԥшқәа рыҟны РНК вирус Sars-Cov-2 аарԥшӡамызт.


Возврат к списку