Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аԥсны Ахада, Арбџьар Мчқәа Рыдҵаҟаҵаҩ хада Аслан Бжьаниа Мрагыларатәи ахәҭаҟны иҟоу арратә инфраструктура аобиектқәа дырҭааит

15.03.2023

Аԥсны Ахада, Арбџьар Мчқәа Рыдҵаҟаҵаҩ хада Аслан Бжьаниа агәаҭаратә ныҟәараан Аԥсны Мрагыларатәи ахәҭаҟны иҟоу арратә инфраструктура аобиектқәа дырҭааит.

Иара убас аҳәынҭқарра Ахада ихаҭыԥуаҩ Гәынба Бадра, Апарламент Аиҳабы Ашәба Лаша, атәылахьчара аминистр, аштаб хада аиҳабы Ануа Владимир, Ашәарҭадара Ахеилак амаӡаныҟәгаҩ Шамба Сергеи ицны иаҭааит АА Атәылахьчара аминистрра арратә хәҭақәа.

Ахада дахәаԥшны ибеит иҟаиҵахьаз анапынҵақәа рыла арратә хәҭақәа руак аҟны изыхәҭоу арҿыцратә усурақәа рымҩаԥысшьа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org