Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада амобилизациатә зыҟаҵара аизырҳара инамаданы аилацәажәара мҩаԥигеит

28.02.2023

Ахада амобилизациатә зыҟаҵара аизырҳара инамаданы аилацәажәара мҩаԥигеит

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа аилацәажәара мҩаԥигеит амобилизациатә зыҟаҵара аизырҳара инамаданы.

Аиԥылараҟны иалацәажәеит амобилизациатә зыҟаҵара аизырҳара иазку ауснагӡатәқәа рымҩаԥгара азҵаарақәа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org