Ахада Донбасс ауааԥсыра амандарин рзышьҭразы аихшарҭатә база даҭааит

Ахада Донбасс ауааԥсыра амандарин рзышьҭразы аихшарҭатә база даҭааит

Иахьа, Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Гәылрыҧшь араион аихшарҭатә база даҭааит, уа Донбасстәи ахәыҷқәа рзы агәыҳалалратә цхыраара ашьҭразы аусурақәа мҩаҧысуеит. Аҧсны ахьынӡанаӡааӡо иахьазы еиқәыршәоуп 60 тонна амандарин ашьҭразы. 10 тоннак инареиҳаны адкыларҭатә ҭыҧқәа рахь инаргеит атәылауаа.

"Ҳарҭ ҳацклаҧшны еилаҳхуеит, нас еизгоу амандарин рыҭрақәа ирҭаҳҵоит, Донецктәи Лугансктәи Жәлар р-Республикақәеи, Херсонтәи, Запорожсктәи ахәыҷқәа рҟынӡа инаӡарц азы. Аусура минуҭкгьы иаанкылам, ирласны иеизакхар, ахәыҷқәа ашықәс ҿыц азы ашәыр роуртә иҟалоит",- ҳәа азгәарҭон аусуҩцәа атәыла Ахада ианиҿцәажәоз.

Ишәгәалаҳаршәоит, Аԥсны Ахада Аслан Бжьаниа амчыбжь алагамҭазы ишаԥшьигаз агәыҳалалратә цхыраара аҟаҵаразы амандарин аизгара. Ари аԥшьгара адгылара арҭеит абизнестә еилазаара ахаҭарнакцәеи, Аҧсны атәылауааи.

Зынӡа иазҧхьагәаҭоуп 80 тонна рҟынӡа амандарин ашьҭра. Иаарласны еиҿкаахоит Аҧсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрреи Урыстәыла Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрреи рыҟнытә агәыҳалалратә колонна. Урҭ рыҽрымардоит урыстәылазегьтәи ауаажәларратә еиҿкаара "Агвардиа ҿа" аволонтиорцәа, урҭ рволонтиортә центрқәа ыҟоуп Херсон, Донецк, Луганск, Запорожсктәи аобластқәа рыҟны.


Возврат к списку