Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада имҩаԥгоу аусура инамаданы Аԥсны жәлар рҿаԥхьа аҳасабырба ҟаиҵоит

03.11.2022

Ахада имҩаԥгоу аусура инамаданы Аԥсны жәлар рҿаԥхьа аҳасабырба ҟаиҵоит

Абыргцәа рхеидкыла Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа имҩаԥиго аполитикатә хырхарҭа иадгылоит. Абҵарамза 3 рзы имҩаԥысыз аҳәынҭқарра Ахадеи Абыргцәа рхеилаки реиԥылараҟны ауаажәларратә ҵакы змаз азҵаарақәа ирылацәажәеит.
Ргәаанагарақәа еибырҳәеит аԥсабаратә рыцҳарақәа рыхҟьа-ԥҟьақәа раԥыхра, амҩатә ԥҟарақәа реилагаразы ахарадҵаратә уснагӡатәқәа рырӷәӷәара, зқьышықәсала еиқәырханы иаарго аҵас бзиақәа шьаҭас иаҭаны абиԥарақәа рааӡара аус уҳәа реиԥш иҟоу азҵаарақәа рзы.
Иқәыргылаз азҵаарақәа рыҩныҵҟа иҟан Абыргцәа рхеидкыла Ахантәаҩы Аполлон Думаа изҵаара Ахада иалхрақәа рыламҭалазы имҩаԥиго аусуразы ажәлар рҿаԥхьа аҳасабырба шыҟаиҵало азы ириҭаз ажәа иадҳәалан. Ахада аҭак ҟаҵо, иҳәеит хара имгакәа Аԥсны жәлар рҿаԥхьа аҳасабырба ҟаиҵараны дшыҟоу.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org