Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Гыцба Л.Б. «Ахьӡ-Аԥша» аорден III аҩаӡара ианашьаразы Аусԥҟа

01.08.2022

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵаиҩит  Леванти Гыцба «Ахьӡ-Аԥша» аорден III аҩаӡара ианашьаразы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит.

«Аԥсадгьыл аҿаԥхьа илшамҭақәа рзы, ауаажәларра-политикатә усура гәацԥыхәарала аҽалархәразы «Ахьӡ-Аԥша» аорден III аҩаӡара ианашьазааит ГЫЦБА Леванти Борис-иԥа»,- аҳәоит нанҳәамза 1 азы аҳәынҭқарра Ахада инапы зҵаиҩиыз Аусԥҟа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org