Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Имҩаҧысит Аслан Бжьаниеи Башкорҭосҭан аҿартә еиҿкаарақәа рактивистцәеи реиҧылара

14.07.2022

Имҩаҧысит Аслан Бжьаниеи Башкорҭосҭан аҿартә еиҿкаарақәа рактивистцәеи реиҧылара

Ареспублика аусбарҭа ацентр аҟны имҩаҧысит Аслан Бжьаниа зхадараҿы дыҟаз аҧсуа делегациеи Башкорҭосҭан аҿартә еиҿкаарақәа рактивистцәеи реиҧылара.
Аиҧылара иаарту форматла имҩаҧысит.

Еизаз бзиала шәаабеит шәа раҳәаны, Башкорҭосҭан Ахада иазгәеиҭеит аҿартә политикаҟны ҧыжәара змоу ахырхарҭақәа.
"Башкорҭосҭан - аҿартә регионуп, миллионк инареиҳаны 14 ш.зхыҵуа инадыркны 35 ш.зхыҵуа ахьынхо. Абри арбагала Приволжтәи Афедералтә округ аҟны актәи аҭыҧ аанаҳкылоит, атәылаҿы абыжьбатәи аҭыҧ. "Ҳара ҳҿар зегьы иреиӷьуп, аамҭа уадаҩ ишҭагылоугьы", - иҳәеит Ради Хабиров. –  2021 ш.рзы Уфа иааҳартит ҳаамҭа иақәшәо раҧхьатәи аҭыҧ "Йэшлек  Houze", аҿар еидызкыло аҭыҧ. Ас еиҧш иҟоу аҭыҧқәа ааҳартуеит егьырҭ ақалақь дуқәа рҟынгьы. Башкорҭосҭан  хатәгәаҧхарала еиҿкаау агәыҧқәа рацәоуп. Аҿкычымазараан ҳҿар хаҵарыла, хамеигӡарыла рхы аадырҧшит. Убас иҳаҩсыз ашықәс азы абна амцакра аан уи аҧырҟәҟәааразы аус аҿар активла иалахәын. Украина адгьылҵакыраҿы иҷыдоу арратә операциаҿгьыы ҳҿар иреиҕьу рҟазшьақәа аадырҧшит.

Аҧсны Ахада Аслан Бжьаниа иазгәеиҭеит  Башкорҭосҭан аҿар активистцәа рҧылара гәахәарыла ишидикыло.

"Шәаҧхьаҟа аҧсҭазаара ду шьҭоуп, ихидараоу шәазхәыцны иалышәхыроуп", - иҳәеит Ахада. "Шәара насыҧс ишәыман Урыстәыла атәыла ду аҟны шәахьиз, шәахьынхо. Шәара ижәдыруазароуп, иахьа иҟоу аҭагылазаашьа  шыуадаҩугьы, гәкаҳара шыҟаҵатәым. Шәыҧсадгьыл бзиа ижәбозароуп, шәгәы азыбылуазароуп, усҟан  шәыҧсҭазаараҟны шәманшәалахоит".

«Аҿартә политиказы аҳәынҭеилакы ахантәаҩы Иана Гаидук иргәалыршәарц лҭаххеит Кавказ азы аибашьра алҵшәа анырра ҕәҕәа шанаҭаз  Аџьынџьтәылатә еибашьраан Аҧсны акаҵәарақәа рыҟны имҩаҧысуаз аидыслара ҕәҕәақәа. Уи Аҧсны Ахада идылгалеит аидысларақәа ахьыҟаз аҭыҧқәа рахь азеиҧш аҧшааратә отриадқәа  реиҿкаара.

Аслан Бжьаниа ари аидеиа дадгылеит.
«Сгәы иаангоит ҳҿаргьы ари аидеиа иадгылоит ҳәа”  – азгәеиҭеит Аҧсны Ахада. «Ҳара Аџьынџьтәылатә еибашьа ҳаҭырла иаҳгәалаҳаршәоит. Аҿар аус рыдулараан хшыҩзышьҭра аҳтоит апатриоттә усура. Украина иҷыдоу арратә операциа ианалага, аҿар аӡәырҩы хатәгәаҧхарала еибашьра ицар рҭаххеит. Урҭ Донбасс ауааҧсыра рхақәиҭтәразы еибашьуеит,”-  иҳәеит А. Бжьаниа.

Башкорҭосҭан Ахада Аҿартә политиказы аҳәынҭеилакы ахантәаҩы лнапы ианиҵеит азеиҧш ҧшааратә отриадқәа раҧҵаразы ажәалагалақәа аздырхиарц.  

Аҧсны аҭыҧ пшӡарақәа ирызкыз азҵаара аҭак ҟаҵо, Аслан Бжьаниа аҿар ирабжьигеит ареспублика араионқәа быжьба ирҭаарц, дасу игәы иақәшәо аҭыҧгьы хымҧада алхразы алшара шиоуа.
«Уфа ҩымшуп ҳаҟоуижьҭеи, ҳзыхьӡаз иаҳбаз маҷуап. Аха избоит шәықалақь аҟны аргыларатә усхк аҿиара ишаҿу, аҩны ҧшӡақәа рыргылара цоит», – иазгәеиҭеит Аслан Бжьаниа. «Сара издыруеит Башкорҭосҭан  економикала, социалла, культурала аҿиара ишаҿу. Аамҭа кьаҿк алагьы агәбылра ҳкит. Иалшан иҟалозар, Башкорҭосҭан еиҳа лассы-лассы саҭаалар сҭахуп»,- иҳәеит аҳәынҭқарра Ахада. Ахада иара убас изҵааит атәылаҟны аҿар рыдгылара шымҩаҧысуа, ҿыц иалаго анаплакҩцәа рзы апроектқәа ртәы.
Активистцәа иара убас ажәалагала ҟарҵеит аҩ-республикак рҿартә еиҿкаарақәа русеицуразы, жәларбжьаратәи астуденттә еиҭныҧсахларақәа рзы, аҿартә наплакы аусхк аҟны аимадаразы.
Аиҧылара ахыркәшамҭазы Аҿартә политиказы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы Иана Гаидук Аҧснытәи аделегациа ааҧхьара рылҭеит атематикатә форум «Йыйын молодёжи-2022» ашҟа, уи мҩаҧысраны иҟоуп Уфа 2022 шықәса цәыббрамза 12 инаркны 14-нӡа.

Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org