Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада инапы аҵаиҩит Малиа Д.Т. «Аԥсны Аҳәынҭқарра зҽаԥсазтәыз арҵаҩы» ҳәа ахьӡ лыхҵаразы Аусԥҟа

28.06.2022

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Дона Малиа «Аԥсны Аҳәынҭқарра зҽаԥсазтәыз арҵаҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы лыхҵаразы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит.

«Арҵаҩратә усураҟны, изызҳауа абиԥарақәа аҵара дырҵареи рааӡареи рус аҟны лылшамҭақәа рзы «Аԥсны Аҳәынҭқарра зҽаԥсазтәыз арҵаҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы лыхҵазааит Малиа Дона Тач-иԥҳа, Пицунда ақ. В.Д. Лакоба ихьӡ зху абжьаратә школ №1 адиректор»,- аҳәоит аҳәынҭқарра Ахада 2022 шықәса рашәарамза 28 рзы инапы зҵаиҩыз Аусԥҟаҟны.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org