Ахада Аҟәа ақалақь Гәлиа ихьӡ зху амҩаҟны арҽеиратә аусурақәа шцоз гәеиҭеит

Ахада Аҟәа ақалақь Гәлиа ихьӡ зху амҩаҟны арҽеиратә аусурақәа шцоз гәеиҭеит

Аҧсны  Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа асабша, мшаҧымза 16 рзы, Аҟәа ақалақь Гәлиа ихьӡ зху амҩаҟны арҽеиратә аусурақәа шцоз гәеиҭеит.

Аҳҭнықалақь ахада Беслан Ешбеи Шьаҭанкылатәи аргылара аусбарҭа аиҳабы Ҭемыр Агрбеи Ахада иарҳәеит аусурақәа ахыркәшарахь ишнеиуа.

Амҩа азеиҧш ҵакыра 1250 м. ыҟоуп, иааидкыланы абиуџьет иартәеит 55 млн. мааҭ. Урҭ рахьтә - 26 млн. мааҭ акаҭран ақәырҭәареи  абордиурқәеи ирызкын; 29 млн.мааҭ - ақәаршҩытә коллекторқәа (16нызқь ҧшь. м.).

Ақалақь ахада ишиҳәаз ала, аӡымҩангагатәи ацрыҵтәи цәаҳәақәа  ҧсахуп, иацҵаны ишьақәыргылоуп  аҵеџьқәа- аӡеизгарҭақәа. Еимыхуп акаҭран ажәытәтәи аҿыгҳара, уажәы акаҭран ҿыц ақәырҭәара иаҿуп. Анардадкылаҩ хадас дыҟоуп Аҟәа  ақалақь  Администрациа Амҩа арҽеира ргыларатә усбарҭа.

Аиҭашьақәыргылара мҩаҧысуеит 2020-2022 шш.рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Асоциалтә-економикатә ҿиара ацхрааразы аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны.


Возврат к списку