Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аусҧҟа инапы аҵаиҩит Очамчыра араион ахада имаҵзураҟнытә аамҭала ихы иақәиҭтәразы

04.01.2022

Аҧсны Ахада Аусҧҟа инапы аҵаиҩит  Очамчыра араион ахада аамҭала ихы иақәиҭтәразы.

Аҧсны Ахада Аслан Бжьаниа Аусҧҟа инапы аҵаиҩит  имаҵзуратә уалҧшьаҟынтә аамҭала ихы дақәиҭтәзарц Очамчыра араион ахада.
"Очамчыра араион ахада Бигәаа Б.В. имаҵзуратә уалҧшьаҟынтә ихы дақәиттәзааит аҭҵааратә усқәа мҩаҧысуанаҵы",-аҳәоит аҳәынҭқарра Ахада иҟаиҵаз  Аусҧҟа аҟны.
Иара убри Аусҧҟа ала, Очамчыра араион ахада  иҭакҧхықәра идҵоуп администрациа ахада актәи ихаҭыҧуаҩ  Габелаиа А. Г.

--

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа  Очамчыра араион ахада имаҵзураҟнытә аамҭала ихы иақәиҭтәразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

"Очамчыра араион ахада Бигәаа Б.В. имаҵзуратә уалҧшьаҟынтә ихы дақәиттәзааит заатәи аусҭҵаара аиҿкаара мҩаҧысуанаҵы", - аҳәоит аҳәынҭқарра Ахада иҟаиҵаз Аусҧҟаҟны.

Иара убри Аусҧҟала Очамчыра араион ахада инапынҵақәа рынагӡара идҵоуп администрациа ахада актәи ихаҭыҧуаҩ Габелаиа А. Г.

--


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org