Ахада аоппозициатә мчқәа рахаҭарнакцәа идикылеит

Ахада аоппозициатә мчқәа рахаҭарнакцәа идикылеит

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа аоппозициатә мчқәа рахаҭарнакцәа – Адгәыр Арӡынба (АЖӘР), Ҭемыр Гәлиа («Аруаа»), Ахра Бжьаниа («Ахьаца») иара убас Аԥсны Жәлар Реизара - Апарламент  Ахантәаҩы Аиҳабы Михаил Сангәлиа идикылеит.

Аиԥылара иалахәын аԥыза-министр Александр Анқәаб, Ахада Ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәныба, Администрациа Анапхгаҩы Алхас Кәыҵниа.


Возврат к списку