Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада аоппозициатә мчқәа рахаҭарнакцәа идикылеит

21.12.2021

Ахада аоппозициатә мчқәа рахаҭарнакцәа идикылеит

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа аоппозициатә мчқәа рахаҭарнакцәа – Адгәыр Арӡынба (АЖӘР), Ҭемыр Гәлиа («Аруаа»), Ахра Бжьаниа («Ахьаца») иара убас Аԥсны Жәлар Реизара - Апарламент  Ахантәаҩы Аиҳабы Михаил Сангәлиа идикылеит.

Аиԥылара иалахәын аԥыза-министр Александр Анқәаб, Ахада Ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәныба, Администрациа Анапхгаҩы Алхас Кәыҵниа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org