Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аслан Бжьаниа Краснодартәи атәылаҿацә агубернатор ихаҭыԥуаҩ Александр Власов дидикылеит

19.11.2021

Аслан Бжьаниа Краснодартәи атәылаҿацә агубернатор ихаҭыԥуаҩ Александр Власов дидикылеит

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа идикылеит аказакцәа рыр атаман Александр Власов напхгара ззиуаз Краснодартәи атәылаҿацә аделегациа.

Аҳәынҭқарра Ахада асасцәа аԥсшәа раҳәо, иазгәеиҭеит Аԥсны Краснодартәи атәылаҿацә ҷыдала ҳаҭырқәҵарала ишазыҟоу. «Ҳара ҳаизыҟазаашьақәа акыр шықәса раахыс аиҩызаратә ҟазшьа рымоуп. Аԥсны жәлар ҳаҭырла иргәаладыршәоит Аԥсны аамҭа хьанҭақәа ианырҭагылаз аказакцәа рлагаламҭа, урҭ рфырхаҵара атәы.», – иҳәеит Аслан Бжьаниа.

Александр Власов аҭак ҟаҵо, иҳәеит ҟәбантәи аказакцәа аԥхьаҟагьы арҭ аизыҟазаашьақәа рыцҵара ишазхиоу, Аԥсны жәлар Ҟәбантәи аказакцәа рыр аҟнытә есқьынгьы ацхыраара ишақәгәыӷлаша.  
Уи иара убас иҳәеит Аԥсны ишыҟоу аказакцәа рыҟәша, уи аҿиарагьы шазԥхьагәаҭоу. «Раԥхьа иргыланы, ҳара ари аҟәша ара  аҭыԥҟаны аҳәынҭқарратәи амуниципалтәи мчхара адгылара рынаҭалар ҳҭахуп. Ҳара излаҳдыруала, аказакцәа сынтәа аԥсабаратә рыцҳарақәа раан аԥхасҭа аԥыхраҟны ацхыраара ҟарҵеит. Ҳара Краснодартәи атәылаҿацә аҟны Аԥснынтә аказакцәа рхәыҷкәа рыдкылара ҳазхиоуп.   Ҳара ҽаантәи ҳапрограмма наҳагӡоит, аха аепидемиологиатә ҭагылазаашьа ҳасаб азуны. Ҳара аусеицура, аиҩызара, аицхыраара роуп гәҭакыс иҳамоу», – иҳәеит Власов.

Ахада иазгәеиҭеит ахәыҷқәа алеишәа, апатриотизм рылаӡаара иамоу аҵакы. «Ҳара гәахәрыла арҭ апрограммақәа ҳхәыҷқәагьы алаҳгалоит», – иҳәеит Бжьаниа.

Аиԥылараан ирылацәажәеит иара убас егьырҭ азҵаарақәагьы.  


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org