Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада агәаҭаратә усурақәа рымҩаԥгаразы Очамчыра араион даҭан

15.11.2021

Ахада агәаҭаратә усурақәа рымҩаԥгаразы Очамчыра араион даҭан

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Очамчыра араион аҟны агәаҭаратә ныҟәараан Аԥсны асоциалтә-економикатә ҿиара ацхрааразы аинвестициатә программа анагӡашьа дахәаԥшны ибеит.

Аҳәынҭқарра Ахада ицын Ахада Иадминистрациа анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩ Валери Папба, аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, ақыҭанхамҩа аминистр Беслан Џьопуа, Очамчыра араион администрациа ахада Беслан Бигәаа, Шьаҭанкылатәи аргылара аусбарҭа адиректор ихаҭыпуаҩ Демир Гамсаниа.

Аслан Бжьаниа ареспубликатә мҩа ду «Аҟәа-Очамчыра» арлашара иазку аусура шцо дахәаԥшит. Аӡҩыбжьа ақыҭаҟны АЕА «Амшынеиқәафымцамч» ашьаҟақәа рышьақәыргыларазы аусура ахьцо Демир Гамсаниа аҳәынҭқарра Ахада адырра ииҭеит раԥхьа атрансформатортә аиҵастанциақәа хәба шьақәдыргылараны ишыҟоу.

 
IMG_5402.JPG


Анаҩс Ахада Кындыӷ ақыҭан 2017 шықәсазы аусура иалагаз арԥхарҭатә комплекс «Кындыӷ-Агро» даҭааит. Аҳәынҭқарра Ахада дазҵааит аусура аанкылара мзызс иамаз, акомплекс аҟны шаҟаҩы аус руа. Арԥхарҭатә комплекс адиректор Алик Коӷониа иажәақәа рыла, израильтәи аилахәыра иақәнагамыз амыруга шьақәдыргылеит азы аусура аанкылан, аха уажәы амыруга ҿыц ашьақәыргыларазы аусура ахыркәшарахь ишнеиуа. «Аусура шхыркәшахаз, анаплакы аусура хацыркхоит. Арԥхарҭатә комплекс иадҵоуп 450 млн мааҭ. Ара 1000 тонна рҟынӡа апомидори анашеи раарыхра азԥхьагәаҭоуп. Ҳара иааҳрыхуеит ицәаԥшьуи еиқәаҵәоуи апомидорқәа. Акомплекс аҟны аусура иадԥхьалоуп 60 – ҩык ауаа», – иҳәеит Коӷониа.
IMG_5403.JPG

Аслан Бжьаниа дахәаԥшит Аинвестпрограммала Мықә зыргылара цо аӡҭыгаразы аобиект аҟны аусура шымҩаԥысуа. Шьаҭанкылатәи аргылара аусбарҭа адиректор ихаҭыпуаҩ Демир Гамсаниа иажәақәа рыла «иҵаулоу аӡхагалагақәа шьақәыргылахоит 22 ӡыҵхырҭақәа рыҟны. Сынтәатәи ашықәс азы иазоужьуп 15 млн мааҭ. Абри ашықәс азы 1,2 км аӡымҩангагақәа рыргылара хыркәшазароуп, – иҳәеит ШЬАА аиҳабы ихаҭыԥуаҩ.

Аслан Бжьаниа дазҵааит аусурақәа зегьы аграфикқәа ирықәыршәаны иахьынӡамҩаԥысуа,аобиект аусура ианалагалак анаҩс Очамчыра ӡыла еиԥҟьарада иахьынӡаеиқәыршәахо.
Аспециалистцәа ражәақәа рыла, аграфик иаҵахаӡам, уадаҩрақәак шыҟоугьы, ақалақь аҟынӡа аӡы неилоит. 

«Аобиект аргылара анцоз ӡыда аус шамуаз  рзымдырӡоз?» – ҳәа дҵааит Ахада. Гамсаниа имӡакәа иҳәеит Инвестпрограмма аобиектқәа рыла агхақәа рацәаны ишыҟаҵаз. Ари зыхҟьаз раԥхьа аобиектқәа афинансқәа рзоужьра аҳәаа шьақәыргыланы апроект-харџьынҵатә документациа азырхиара иахьалагаз ауп.  Иара убас уи иҳәеит алашарбагақәа шыблыз, урҭ рыԥсахразы аргылаҩцәа 120- нызқь мааҭ рзы ахарџьынҵа шышьақәдыргылаз. Аха Шьаҭанкылатәи аргылара аусбарҭа аусзуҩцәа алашарбагақәа зегьы иаразнак изыблыз афымца амчхара аҽеиҭакра иазкыз актқәа ҳәа акгьы рымбеит. «Ари ҳара хәдықәҵаратә ҭагылазаашьоуп ҳәа иҳаԥхьаӡоит аҟнытә «Аԥсныргылара» ахарџьала иӡбазароуп» - иаҵшьны иҳәеит Гамсаниа.
Аҳәынҭқарра Ахада Администрациа ахада инапы ианиҵеит хара имгакәа ахәыҷбаҳча «Аӡыхь» аусура аларгара.

IMG_5404.JPG

Аусуратә ныҟәара аихшьалақәа рыла Аслан Бжьаниа Очамчыра араион актив алархәны анҭыҵтәи аилацәажәара мҩаԥигеит. Жәымз рыҩныҵҟала имҩаԥгаз аусура атәы далацәажәеит араион Администрациа ахада Беслан Бигәаа.


Аҳәынҭқарра Ахада афымцамч азы ашәахтәқәа реизгара инамаданы имҩаԥгаз аусуразы лахьы аҭарақәа жәпакы ҟаиҵеит, анапынҵақәагьы риҭеит. Ахада игәаанагарала, аҭыԥаҿы афымцамч ахәԥса ашәара алзмыршаз ақыҭақәа рхадацәа рхы иақәиҭтәуп.

Ҳазҭагылоу аамҭазы араион аҟны 2017 шықәса раахыс хархәара змоу афымцамч ахәԥсазы ауал иартәоит 228 миллион мааҭ инареиҳаны. 
IMG_5405.JPG

Аслан Бжьаниа иаҵшьны иҳәеит Аинвестпрограммала Очамчыра араион аҟны ганрацәала аусура шымҩаԥысуа. «Ақалақь ӡыла аиқәыршәареи, ақыҭамҩақәа рыргылареи, ахәыҷбаҳча аргылара ахыркәшареи уҳәа егьырҭ аусмҩаԥгатәқәа жәпакы мҩаԥысуеит ара. Ҳалшарақәа шмаҷугьы арҭ аусурақәа зегьы ирыцҵахоит. Атәыла анапхгара зҿлымҳара анаҭон иахьагьы иахылаԥшуеит Очамчыра араион. 2022 шықәсазы ихыркәшахоит 2020 – 2022шш. Аинвестпрограмма, 2023 ш. ихацыркхоит иҿыцу Аинвестпрограмма. Уи амҽхакқәа даҽакхоит, маҷкгьы еиҳахоит. Очамчыра араион аҟны иҟоу апроблемақәа ирықәхарџьхогьы акыр еиҳахоит. Сынтәа атуристтә аамҭа цәгьамкәа имҩаԥысит. Убри аҟнытә ашәахтәқәа реизгақәеи хархәара змоу афымцамч ахәԥса ашәареи рыла арбагакәа еиҳахоит ҳәа ҳгәы иаанагоит. Очамчыра араион аҟны афымцамч ахәԥса ашәаразы аҭагылазаашьа еиҳа иуадаҩуп. Еилаҳкаауеит арахь атуристцәа рацәаҩны ишзымааз , аха исзеилкаауам, иара зламаҷу ала адгьыл азы ашәахтә аизгара зҳалымшо. Сгәы иаанагоит, ақыҭақәа рнапхгаҩцәа иақәнагоу ақәыӷәӷәара рымаӡам азоуп. Урҭ рызҵааӡом аҟнытә, ишахәҭоу аус руӡом. Ақыҭақәа жәпакы рыҟны аус зуа анаплакқәа ыҟоуп, атуристцәагьы рҭаауеит, адгьылгьы афымцамчгьы рыхәԥсақәа шылаҟәыц илаҟәуп. Хәыда-ԥсада ауааԥсыра алашара ҳазрыҭаӡом, иҳамаӡам. Араионтә администрациақәа аҭыԥаҟны аус рзымуӡеит. Ақыҭақәа рнапхгаҩцәа ари рыдҳамҵар, ауааԥсыра иргәаԥхаӡом. Ашәахтәқәеи афымцамч ахәԥсеи ршәараҟны арбагақәа рзеиӷьымтәуазар, русурақәа рыҟнытә рхы иақәиҭышәтә».

Иааидкыланы, Ахада Очамчыра араион аҟны имҩаԥгоу аусурақәа рыхә ишьеит «ицәгьам» ҳәа.Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org