Ахада Аслан Бжьаниа Апрокурор хада Адгәыр Агрба дидикылеит

 Ахада Аслан Бжьаниа Апрокурор хада Адгәыр Агрба дидикылеит

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Апрокурор хада Адгур Агрба дидикылеит.

Бжьаниеи Агрбеи цәыббрамза 30 рзы Аҟәа амшын аҧшаҳәаҿы иҟалаз ахҭыс инамаданы. апроцессуалтә  гәаҭара алҵшәа иалацәажәеит. Уи инақәыршәаны,  Апроккрор хада иҟаиҵаз адырра ала, Дбар Дмитри Сергеи-иҧа Апрокуратура хада аганахь ала ацәгьоура ҟаиҵеит ҳәа азгәаҭам.


Возврат к списку