Аслан Бжьаниа Москва иусуратә ныҟәараан имҩаԥысит Рашид Нургалиеви иареи реиԥылара

Аслан Бжьаниа Москва иусуратә ныҟәараан имҩаԥысит Рашид Нургалиеви иареи реиԥылара

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Москва иусуратә ныҟәараан имҩаԥысит УА Ашәарҭадара Ахеилак Амаӡаныҟәгаҩ ихаҭыԥуаҩ Рашид Нургалиеви иареи реиԥылара.
Аиԥылараҟны ирылацәажәеит аҳәаа ахысраҟны ашәарҭадареи Агәаҭара аужьратә пункт «Ԥсоу» аҟны аусура арежими, иара убас аекономика еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рыҟны ашәарҭадареи ирызкыз азҵаатәқәа.


Возврат к списку