Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Ахьӡ-Аҧша апарк аҟны ашәҭшьҭаҵара ацеремониа далахәын

27.09.2021

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа цәыббрамза 27 рзы аҳҭнықалақь аҟәа ахақәиҭтәра амш аҽны Ахьӡ-Аҧша апарк аҟны ашәҭшьҭаҵара ацеремониа далахәын.

Иҭахаз аибашьцәа ҳаҭырла ргәалашәара иазкыз аусмҩаҧгатә иалахәын Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент Аиҳабы Валери Кәарҷиа, Аҧыза-министр Александр Анқәаб, Апарламент адепутатцәа, Аиҳабыра алахәцәа, аибашьра аветеранцәа, иҭахаз рҭынхацәа.  


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org