Ахада Аԥсадгьыл ахьчаҩцәа рымш аҽны Амемориал аҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит

Ахада Аԥсадгьыл ахьчаҩцәа рымш аҽны Амемориал аҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа зхадараҿы дыҟаз атәыла анапхгара Аҧсадгьыл ахьчаҩцәа ргәалашәара амш аҽны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭарҵеит Аҟәа ақалақь аҿы Ахьӡ-Аҧша Амемориал аҟни Ешыра ақыҭаҿы актәи Ахада Владислав Арӡынба  Имемориал аҟни.


Возврат к списку