Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аԥсадгьыл ахьчаҩцәа рымш аҽны Амемориал аҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит

14.08.2021

Ахада Аԥсадгьыл ахьчаҩцәа рымш аҽны Амемориал аҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа зхадараҿы дыҟаз атәыла анапхгара Аҧсадгьыл ахьчаҩцәа ргәалашәара амш аҽны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭарҵеит Аҟәа ақалақь аҿы Ахьӡ-Аҧша Амемориал аҟни Ешыра ақыҭаҿы актәи Ахада Владислав Арӡынба  Имемориал аҟни.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org