Аслан Бжьаниа Владикавказ ауаа рҭахара инамаданы адышшылара ҟаиҵеит

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аҩада Уаԥстәыла - Аланиа Ахада аамҭала инапынҵақәа назыгӡо Сергеи Мениаило ҭелла дидышшылеит Владикавказ ақ. аҟны ацхыраара ласы ахәышәтәырҭаҟны иҟалаз арыцҳара инамаданы.

«Аԥсны гәалсра дула ирыдыркылеит 11-ҩык ауаа рҭахара инамаданы Владикавказынтә иааҩыз ажәабжь.

Иҭахаз рыуацәеи рҭынхацәеи рхьаа рыцеиҩаҳшоит, гәалсрыла ҳрыдышшылоит.

Агәабзиара роуааит ахәышәтәырҭаҟны иҟалаз амашәыр иахҟьаны егьырҭ ааха зауз ауаа» - ҳәа азгәеиҭеит Аслан Бжьаниа.  


Возврат к списку