Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Боџьгәуа Баграт Гәдоуҭа араион Администрациа Ахадас даиҭеит

07.06.2021

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аусҧҟа инапы аҵаиҩит Гәдоуҭа араион Администрациа Ахада изы.

Аусԥҟа атекст аҟны иҳәоуп:

«Аԥсны Аҳәынҭқарра Аконституциа ахәҭаҷ 53 апункт 16, "Аҧсны Аҳәынҭқарра административтә-адгьылҵакыратә акрақәа рыҟны напхгараҭаразы" Аԥсны Аҳәынҭқарра Азакәан  ахәҭаҷ 24 инарықәыршәаны, Гәдоуҭа араион Аизара ақәыршаҳаҭны, Гәдоуҭа араион Администрациа ахадас даҭазааит Боџьгәуа Баграт Фазылбеи-иԥа».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org