Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра акадртә резерв азы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит

13.05.2021

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аҧсны Аҳәынҭқарра акадртә резерв азы Аусҧҟа  инапы аҵаиҩит.

Аусԥҟа атекст аҟны, ҷыдала, иҳәоуп:

"Аҧсны Аҳәынҭқарра атәылуаа  аҳәынҭқарратә маҵзурахьы еиҟараны анеиразы алшара рымазаразы,  Аҧсны Аҳәынҭқарра  Ахада Иусбарҭаҟны, Аҧсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа реилазаараҟны, Аҧсны аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рыҟны ианаамҭоу амаҵзуратә ҭыҧқәа рышҟа анеиразы, зыҩаӡара ҳараку апрофессионалтә кадртә еилазаара аҧҵара ацхыраара аҭаразы:

1. Иаҧҵазааит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада икадртә резерв.

2.Акадртә резерв иаҵанакуеит:

- Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Иусбарҭа, Аҧсны Аҳәынҭқарра  Аминистрцәа реилазаара,  Аҧсны Аҳәынҭқарра аҳәынҭқарратә напхгара аусбарҭақәа рҿы аус зуа аҳәынҭқарратә маҵурауаа 35 шықәса рҟынӡа зхыҵуа, акрызҵазкуа апроектқәа рынагӡаразы аҧышәа змоу;

-  анапгхаҩцәа ҿарацәа рзы аицлабра "Аҧсны Агәадура"  афиналистцәа.  

3. Акадртә резерв ашьақәыргыларазы аусура аиҿкаара идҵазааит Ахада Иусбарҭа  Анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩ З. Ф. Қаџьаиа".      


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org