Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аԥсны иқәынхо аиашахаҵара ныҟәызго ақьырсианцәа Мшаԥныҳәа лаша рыдиныҳәалеит

02.05.2021

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аԥсны иқәынхо аиашахаҵара ныҟәызго ақьырсианцәа Мшаԥныҳәа лаша рыдиныҳәалеит.

Адныҳәалара атекст аҟны иҳәоуп:

«Ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар!

Аԥсны иқәынхо аиашахаҵара ныҟәызго ақьырсианцәа!

Гәык-ԥсыкала ишәыдысныҳәалоит Амшаҧныҳәа лаша, Иаса Қьырса Игылара амш!

Амшаҧы - иҷыдоу, адинхаҵаҩцәа рыгәқәа бзиабарала, аразрала, гәырӷьарала изырҭәуа ныҳәоуп.

Амшаҧныҳәа жәытә-натәаахыс аҧсуаа зегь реиҳа бзиа ирбо,  инарҭбааны иазгәарҭо ныҳәоуп.

Ари амш аҽны ҩнаҭацыҧхьаӡа аныҳәа еишәа дырхиоит, агәылацәа, аҭынхацәа еиҭанаиааиуеит.

Ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар, ишәзеиӷьасшьоит агәабзиара, аҭынчра, ҩнаҭацыҧхьаӡа аизҳазыӷьара.   Зегь зымчу дахылаҧшлааит Аҧсынра!

Амшаҧы алҧха шәымазааит!

Ҽаанбзиала!».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org