Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Никәала Чқәан иԥсҭазаара иалҵра инамаданы иҭынхацәа дрыдышшылеит

05.04.2021

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аԥсны Жәлар рартист, Аԥснытәи АССР зҽаԥсазтәыз акультура аусзуҩы, С.Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр арежиссиор Никәала Чқәан иԥсҭазаара иалҵра инамаданы иҭынхацәа дрыдышшылеит.

Адышшыларатә цҳамҭаҟны иҳәоуп:

«Гәалсра дула срыдышшылоит зыҧсҭазаара иалҵыз иналукааша Аԥсны акульутра аусзуҩы, Аԥсны Жәлар рартист, Аԥснытәи АССР зҽаԥсазтәыз акультура аусзуҩы Никуала Чқәан иҭынхацәа.

Никуала Константин - иҧа еиԥш аҟаза ду иԥсҭазаара иалҵра цәыӡ дууп аԥсуа культуразы. Аҟаза иаамысҭашәара, имаз даҽаӡәы иламҩашьоз асценатә хаҿсахьа, еснагь аԥсҭазаара абзиабара, аԥхарра зныԥшуаз илафҳәашьа ҷыда ирыбзоураны дыззаҧсоз Аҧсны жәлар наӡаӡа ргәалашәараҟны даанхоит.

Иԥсаҭа бзиахааит Никәала Константин-иԥа.»


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org