Ахада даҭааны ибеит Тҟәарчал-АФС 220кВ астанциеиҵа

Ахада даҭааны ибеит Тҟәарчал-АФС 220кВ астанциеиҵа

Ахада Мрагыларатәи Аҧсныҟа иусуратә ныҟәараан афымцамч аобиектқәа жәпакы дырҭааит.

Ахада даҭааны ибеит Тҟәарчал-АФС 220кВ астанциеиҵа.

Аҳәынҭқарра Ахада адырра ирҭеит астанциеиҵа атехникатә ҭагылазаашьеи имҩаҧырго аусуреи рзы.  

Асуратә ныҟәара алҵшәақәа реихшьала ала, азҵаарақәа жәпакы рыӡбара хықәкыс иҟаҵаны аҳәынҭқарра Ахада АЕА «Амшынеиқәафымцамч» анапхгара анапынҵақәа риҭеит.


Возврат к списку