Анатоли Марколиа «Аԥсны Аҳәынҭқарра аҭҵаарадырра зҽаԥсазтәыз аусзуҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ианашьоуп

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Иусԥҟала аҭҵаарадырратә усураҟны илшамҭақәа рзы, гәацԥыҳәарала аҭҵаарадырра-практикатә усура амҩаԥгаразы, зыквалификациа ҳараку аспециалистцәа разыҟаҵаразы «Аԥсны Аҳәынҭқарра аҭҵаарадырра зҽаԥсазтәыз аусзуҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ианашьоуп атехникатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа алахәыла-акорреспондент Марколиа Анатоли Иуана-иԥа.


Возврат к списку