Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра адәныҟатәи аполитика аконцепциа шьақәирӷәӷәеит

 Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра адәныҟатәи аполитика аконцепциа шьақәирӷәӷәеит

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа ишьақәирӷәӷәеит Аԥсны Аҳәынҭқарра адәныҟатәи аполитика аконцепциа.

Аконституциа ахәҭаҷ 53 апункт 2 инақәыршәаны, Ахада инапы аҵаиҩит «Аԥсны Аҳәынҭқарра адәныҟатәи аполитика аконцепциа ашьақәырӷәӷәаразы» Аусԥҟа.
Ишьақәырӷәӷәоу Аконцепциа инақәыршәаны Аԥсны Аҳәынҭқарра адәныҟатәи аполитика принцип хадақәаны иҟоуп:

- амилаҭтә интересқәа рхадаратәра;

- адәныҟатәи ашәарҭарақәа активла рықәҿыҭра;  
      
- адәныҟатәи аимадарақәа рыҩаӡарарацәатәра;  

- азинеиҟарареи аҳаҭыреиқәҵареи рышьаҭала аусециуразы аҽаартра.

Аԥсны Аҳәынҭқарра амилаҭтә интересқәа инарықәыршәаны адәныҟаполитикатәи ҽазышәарақәа рызкызароуп абарҭ ахықәкқәа:
  
- Аԥсны Аҳәынҭқарра амилаҭтә шәарҭадара алыршара, уи атәылауаа рыхьчара, аҳәынҭқарра асуверенитети адгьылҵакыратә акреи рырӷәӷәара;

- аҳәынҭқарра асоциалтә-економикатә ҿиаразы иҵоуроу адәныҟатәи аҭагылазаашьақәа раԥҵара, Аԥсны Аҳәынҭқарра атәымтәылатә инвестициақәа радԥхьалара ацхраареи Аԥсны Аҳәынҭқарра аҳәаанырцә ахәаахәҭра-економикатә интересқәа рырҿиара ацхраара;
  
- аҳәаанырцә иҟоу Аԥсны Аҳәынҭқарра атәылауаа рзинқәеи изакәану ринтересқәеи рыхьчара;

- Урыстәылатәи Афедерациа аганахьала астратегиатә усеицура арҿиареи арӷәӷәареи;

- адипломатиатә еизыҟазаашьақәа шьақәзыргылаз Аԥсны Аҳәынҭқарреи егьырҭ аҳәынҭқаррақәеи рыбжьара наҟ-ааҟ ирзыфеидоу аусеицура арҿиареи арӷәӷәареи;
- Аԥсны Аҳәынҭқарра аԥхьаҟатәи жәларбжьаратәи азхаҵара;
  
- адунеи ахьынӡанаӡааӡо аԥсуа диаспора аҽамадара;

- Аԥсны Аҳәынҭқарра иҵоуроу аҳаҭыр аԥҵареи арӷәӷәареи;

- ақырҭуа-аԥсуа еимакы аҭышәныртәалареи Қырҭтәылеи Аԥсни реизыҟазаашьақәа анорма иақәшәо аҟаҵареи;
  
-  Кавказ иахьаҵанакуа аҭынчреи аҭышәынтәалареи рырӷәӷәара ацхраара;  

-   Аԥсны Аҳәынҭқарра иглобалтәуи ирегионалтәуи жәларбжьаратәи аиҿкаарақәа рылаларазы аҽазышәарақәа рырҿыхара.


Возврат к списку