Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра адәныҟатәи аполитика аконцепциа шьақәирӷәӷәеит

07.12.2020

 Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра адәныҟатәи аполитика аконцепциа шьақәирӷәӷәеит

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа ишьақәирӷәӷәеит Аԥсны Аҳәынҭқарра адәныҟатәи аполитика аконцепциа.

Аконституциа ахәҭаҷ 53 апункт 2 инақәыршәаны, Ахада инапы аҵаиҩит «Аԥсны Аҳәынҭқарра адәныҟатәи аполитика аконцепциа ашьақәырӷәӷәаразы» Аусԥҟа.
Ишьақәырӷәӷәоу Аконцепциа инақәыршәаны Аԥсны Аҳәынҭқарра адәныҟатәи аполитика принцип хадақәаны иҟоуп:

- амилаҭтә интересқәа рхадаратәра;

- адәныҟатәи ашәарҭарақәа активла рықәҿыҭра;  
      
- адәныҟатәи аимадарақәа рыҩаӡарарацәатәра;  

- азинеиҟарареи аҳаҭыреиқәҵареи рышьаҭала аусециуразы аҽаартра.

Аԥсны Аҳәынҭқарра амилаҭтә интересқәа инарықәыршәаны адәныҟаполитикатәи ҽазышәарақәа рызкызароуп абарҭ ахықәкқәа:
  
- Аԥсны Аҳәынҭқарра амилаҭтә шәарҭадара алыршара, уи атәылауаа рыхьчара, аҳәынҭқарра асуверенитети адгьылҵакыратә акреи рырӷәӷәара;

- аҳәынҭқарра асоциалтә-економикатә ҿиаразы иҵоуроу адәныҟатәи аҭагылазаашьақәа раԥҵара, Аԥсны Аҳәынҭқарра атәымтәылатә инвестициақәа радԥхьалара ацхраареи Аԥсны Аҳәынҭқарра аҳәаанырцә ахәаахәҭра-економикатә интересқәа рырҿиара ацхраара;
  
- аҳәаанырцә иҟоу Аԥсны Аҳәынҭқарра атәылауаа рзинқәеи изакәану ринтересқәеи рыхьчара;

- Урыстәылатәи Афедерациа аганахьала астратегиатә усеицура арҿиареи арӷәӷәареи;

- адипломатиатә еизыҟазаашьақәа шьақәзыргылаз Аԥсны Аҳәынҭқарреи егьырҭ аҳәынҭқаррақәеи рыбжьара наҟ-ааҟ ирзыфеидоу аусеицура арҿиареи арӷәӷәареи;
- Аԥсны Аҳәынҭқарра аԥхьаҟатәи жәларбжьаратәи азхаҵара;
  
- адунеи ахьынӡанаӡааӡо аԥсуа диаспора аҽамадара;

- Аԥсны Аҳәынҭқарра иҵоуроу аҳаҭыр аԥҵареи арӷәӷәареи;

- ақырҭуа-аԥсуа еимакы аҭышәныртәалареи Қырҭтәылеи Аԥсни реизыҟазаашьақәа анорма иақәшәо аҟаҵареи;
  
-  Кавказ иахьаҵанакуа аҭынчреи аҭышәынтәалареи рырӷәӷәара ацхраара;  

-   Аԥсны Аҳәынҭқарра иглобалтәуи ирегионалтәуи жәларбжьаратәи аиҿкаарақәа рылаларазы аҽазышәарақәа рырҿыхара.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org