Аслан Бжьаниеи Алексеи Двинианини аҧсны-урыстәылатәи аусеицура иазкыз азҵаарақәа ирылацәажәеит

Аслан Бжьаниеи Алексеи Двинианини аҧсны-урыстәылатәи аусеицура иазкыз азҵаарақәа ирылацәажәеит

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны иҟоу Урыстәылатәи Афедерациа Ацҳаражәҳәаҩ Алексеи Двинианин дидикылеит.

Ирылацәажәеит ҳазҭагылоу аамҭазы аҧсны-урыстәылатәи ҩ-ганктәи аусеицура иазкыз азҵаарақәа.


Возврат к списку