Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аслан Бжьаниеи Алексеи Двинианини аҧсны-урыстәылатәи аусеицура иазкыз азҵаарақәа ирылацәажәеит

05.10.2020

Аслан Бжьаниеи Алексеи Двинианини аҧсны-урыстәылатәи аусеицура иазкыз азҵаарақәа ирылацәажәеит

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны иҟоу Урыстәылатәи Афедерациа Ацҳаражәҳәаҩ Алексеи Двинианин дидикылеит.

Ирылацәажәеит ҳазҭагылоу аамҭазы аҧсны-урыстәылатәи ҩ-ганктәи аусеицура иазкыз азҵаарақәа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org