Аслан Бжьаниа Башар Асад дидышшылеит Беирут иҟалаз ахҭыс инамаданы

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Беирут иҟалаз ахҭыс аан Шьамтәылатәи Арабтә Республика атәылауаа рҭахара инамаданы Башар Хафез Аль-Асад ихьӡала адышшыларатә цҳамҭа ишьҭит.
  
Адышшыларатә цҳамҭаҟны иҳәоуп:  

          Ҳаҭыр зқәу Ахада,

Аҧсны Аҳәынҭқарра ажәлар рыхьӡала, хаҭала сара сыхьӡала Ливан, Беирут абаҕәазаҟны иҟалаз аҧжәара аан шәтәыла ауааҧсыра рҭахара инамаданы гәалсра дула сшәыдышшылар сҭахуп.  

Аҧсны жәлар гәалсрала ирыдыркылеит Ааигәамрагыларатәи арегион еиҧш, адунеи зегьы азы ҧышәара дуны иҟалаз ари арыцҳара алҵшәақәа.  

Иҭахаз рыуацәеи рҭынхацәеи ирзеиҕьасшьоит ахачҳара, агәырҩа ироуз аиааира, егьырҭ ааха зауыз  - агәабзиара.

Ҳаҭыр дула ишәзыҟоу,

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада
Аслан Бжьаниа.”


Возврат к списку