Ахада Аҧсны жәлар рышҟа иҟаиҵаз ааҧхьара

Ахада Аҧсны жәлар рышҟа иҟаиҵаз ааҧхьара

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада ареспубликаҟны ишьақәгылаз аепидемиологиатә ҭагылазаашьа  инадҳәаланы, Аҧсны жәлар рахь ааҧхьара ҟаиҵеит.

Ааҧхьара атекст аҟны иҳәоуп:


Ажәлар шәхацкы!

Иахьатәи сықәгылара ҳтәылаҟны аепидимиологиатә ҭагылазаашьа аицәахара иазкуп.

Атәыла анапхгара иҟоу ауадаҩрақәа бзианы еилнакаауеит. Иаҳдыруеит Аҧсны аҳәынҭқарратә ҳәаа аркра иахҟьаны ҳтәылауаа зҭагылоу.  Аха ҳҳәынҭқарразы ҳтәылауаа рыҧсҭазаареи ргәабзиареи еиҳау акгьы ыҟаӡам.

Урыстәылатәи Афедерациеи ҳареи ҳабжьара ганкахьала мацара аҳәаа аартра алшаӡом.  Аҧсны анапхгареи урыстәылатәи агани есқьынгьы аимадара рыбжьоуп аҩ-тәылак руааҧсыра ргәабзиаразы еиҳа ишәарҭам азыӡба адкыларазы. Хара имгакәа, ари азыӡба адкыларазы амҩақәа ҧшаахоит. Аҧсны анапхгара атәылауаа рзы аҿкы чымазара ахҟьа-ҧҟьақәа излауала рырмаҷразы ауснагӡатәқәа нанагӡоит. Сара хаҭала ауааҧсыра короновирус ацәыхьчаразы азҵаарақәа зегьы хылаҧшра рысҭоит. Иагханы акәзаргьы, ауалафахәқәеи атәанчахәқәеи ршәара мҩаҧысуеит.  

Аҩызцәа! Ҳара ҳтоурых аҟны иҟан ари аиҳа иуадаҩыз аамҭақәагьы. Аха ҳажәлар аҭагылазаашьа иага ихьанҭазаргьы, аҟәыҕареи ачҳареи аарҧшны уи иалҵуан.  Акыр иаҧсоу сыуаажәлар, аҳәара ҟасҵоит ачҳара аашәырҧшырц.
Аиҳабацәа, згәабзиара уашәшәыроу ҳрызхәыцуп, ари ачымазара бааҧсы иаҿагылоу ҳҳақьымцәа ҳрыцхраап.
Акыр иаҧсоу аҩызцәа! Иҳачҳап! Ихадароу ҳтәылауаа рыҧсҭазаареи ргәабзиареи роуп! Ари зегьы иреиҳауп!  Аекономикатә ҟазшьа змоу азҵаарақәа, ҳәарада, ҳамчқәа еилаҵаны иҳаӡбоит!

Абзиара шәақәшәааит!


Возврат к списку