Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра ауааҧсыра коронавирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку иалкаау уснагӡатәқәак рзы Адҵа

30.06.2020

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра ауааҧсыра коронавирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку иалкаау уснагӡатәқәак рзы Адҵа.

Аҧсны Аҳәынҭқарра ауааҧсыра коронавирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку Акоординациатә штаб 2020 шықәса рашәарамза 29 аҟнытә азыӡба шьаҭас иҟаҵаны, Адәныҟатәи аусқәа, атуризм, агәабзиарахьчара рминистрақәа ирыдҵоуп аусбарҭабжьаратә усеицурала Урыстәылатәи Афедерациа Адәныҟатәи аусқәа рминистрра, Ахархәаҩцәа рзинқәа рыхьчареи ауаҩытәҩса иҭагылазаашьа бзиеи рганахьала Ахылаҧшразы афедералтә маҵзура, Урыстәылатәи Афедерациа Ашәарҭадара афедералтә маҵзура, Атуризм азы афедералтә усбарҭа алархәны аус адулара аҧсны-урыстәылатәи аҳәаала аужьра апунктқәа раартра алыршара азҵаара 2020 шықәса ҧхынгәымза 15 инаркны Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи рыҟны иақәнагоу аепидимиологиатә ҭагылазаашьа аныҟала атуристтә аамҭа аиҿкаара хықәкыс иҟаҵаны.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org