Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада инапы аҵаиҩит "Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩы аамҭала инапынҵақәа назыгӡо изы” Аусҧҟа

18.05.2020

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵаиҩит " Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩы аамҭала инапынҵақәа назыгӡо изы” Аусҧҟа.

Аусҧҟа атекст аҟны иҳәоуп:

"Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩы инапынҵақәа рынагӡара аамҭала инапы ианҵазааит Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ  аполковник Киут Р.В.".


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org