Ахада ин. н. Араик Арутиуниан Ареспублика Арцах Ахада имаҵурахьы иалхра идиныҳәалеит

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада инапынҵақәа назыгӡо Валери Бганба Араик Арутиуниан Ареспублики Арцах Ахада имаҵурахьы иалхра идиныҳәалеит.

Адныҳәалараҟны, ҷыдала, иҳәоуп:

«Ҳаҭыр зқәу Араик Владимир-иҧа!

Гәык-ҧсыкала ишәыдысныҳәалоит Ареспублики Арцах Ахада имаҵурахьы шәалхра.

Ареспублики Арцах Ахада имаҵурахьы алхрақәа рыҟны шәыуаажәлар ишәырҭаз агәрагара иаҳәоит ажәлар ихьыҧшым амчхара адемократиатә институтқәеи атәылауаҩратә уаажәларреи, иҭышәынтәалоу асоциалтә-економикатә ҿиара, жәларбжьаратәи аренаҟны Арцах апозициақәа рырҕәҕәара хырхарҭас измоу Шәара илышәхыз амҩа гәыҩбарада адгылара шырҭо атәы.

Агәра згоит Шәара шәҧышәеи шәдыррақәеи атәыла аҧхьаҟатәи аҿиареи арҕәҕәареи, ашәарҭадара аиқәырхареи, ажәлар рыҧсҭазаашьа аиҕьтәреи ишрызкхо.

Сгәы иаанагоит, Аҧсны Аҳәынҭқарреи Ареспублика Арцахи рыбжьара ҩ-ганктәи аусеицура аҧхьаҟагьы аҿиара аиуеит ҳәа.

Ҳаҭыр зқәу Араик Владимир-иҧа, ари аҭагылазаашьа бзиа схы иархәаны, гәык-ҧсыкала ишәзеиҕьасшьоит аҭакҧхықәра зцу аҳәынҭқарратә усураҟны аихьӡарақәа, Ареспублика Арцах ажәлар зегьы – ҭынч аҿиареи, аҧхьаҟатәи аизҳазыҕьареи».


Возврат к списку