Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада ин.н. аҵараиуратә усҳәарҭақәа, акружокқәа, асекциақәа рыҟны аҧсшьара аамҭа иациҵеит

10.04.2020

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада инапынҵақәа назыгӡо Валери Бганба инапы аҵаиҩит «Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны аҷыдалкаатә ҭагылаазаашьа алагаларазы» Аусҧҟа анагӡара иазку ауснагӡатәқәа рзы Адҵа ахарҭәаарақәа ралагаларазы Адҵа.
    
Адокумент атекст аҟны иҳәоуп:

«Иалагалазааит аҧсахрақәа Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада инапынҵақәа назыгӡо «Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны аҷыдалкаатә ҭагылаазаашьа алагаларазы» 2020 шықәса хәажәкырамза» 27 аҟн. № 132-рп, (2020 шықәас хәажәкырамза 28 аҟн. № 133-рп; 2020 шықәса мшаҧымза 07, № 157-рп аҧсахрақәа зцу) «Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада ин. н. Иусҧҟа анагӡара иазку ауснагӡатәқәа рзы» Идҵа:

1) апункт 8 харҭәаазааит абри аҵакы змоу абзац ала:

«- Атәым ҳәынҭқаррақәа рмедицинатә усҳәарҭақәа рыҟнытә илҩааз Аҧсны Аҳәынҭқарра атәылауаа, урҭ ирыцу ахаҿқәа, (аҭынхацәа); атәым ҳәынҭқаррақәа рмедицинатә усҳәарҭақәа рыҟнытә илҩааз ҿыц иизи урҭ рҭаацәеи хымҧадатәи рхыҧхьакралеи иақәнагоу амедицинатә хылаҧшра рымазааралеи.»;

2) апунктқәа 17, 18, 20, 21, 22, 23 и 24 арбазааит абри аредакциала:

«17. Аҳәынҭқарратә напхгараҭара ихадоуи аҭыҧантәии аусбарҭақәа, аҳәынҭқарратә усҳәарҭақәа, анаплакқәа, аиҿкаарақәа рнапхгаҩцәа, амчратәи азинхьчаратәи усбарҭақәа, агәабзиарахьчареи асоциалтә усхки русҳәарҭақәа, амашәыртә-еиқәырхаратә маҵзурақәа, абанктә усхкқәа аламҵакәа, 2020 шықәса мшаҧымза 20-нӡа аусуҩцәа русурҭа ҭыҧқәа рыҟны рыҟазаара иагырхазааит иреиҵаӡоу рҟынӡа руалафахәы еиқәырханы.

2) апунктқәа 17, 18, 20, 21, 22, 23 и 24 арбазааит абри аредакциала:

Хазхаҭалатәи аусҳәарҭақәа, анаплакқәа, аиҿкаарақәа рнапхгаҩцәа ирабжьгазааит 2020 шықәса мшаҧымза 20-нӡа русурҭа ҭыҧқәа рыҟны рыҟазаара агырхара иреиҵаӡоу рҟынӡа руалафахәы еиқәырханы.

18. Аҳәынҭқарратә напхгараҭара ихадоуи аҭыҧантәии аусбарҭақәа, аҳәынҭқарратә усҳәарҭақәа, анаплакқәа, аиҿкаарақәа рнапхгаҩцәа 2020 шықәса мшаҧымза 20-нӡа 60 шықәса иреиҳаны изхыҵуа аусуҩцәа рхы иақәиҭыртәааит аџьатә (амаҵуратә) напынҵақәа рынагӡараҟнытә (аусура, аарыхра аҧхасҭа аҭарада) руалафахәы еиқәырханы.

Хазхаҭалатәи аусҳәарҭақәа, анаплакқәа, аиҿкаарақәа рнапхгаҩцәа ирабжьгазааит 2020 шықәса мшаҧымза 20-нӡа 60 шықәса иреиҳаны изхыҵуа аусуҩцәа рхы рақәиҭтәра аџьатә (амаҵуратә) напынҵақәа рынагӡараҟнытә (аусура, аарыхра аҧхасҭа аҭарада) руалафахәы еиқәырханы.

20. Иаанкылазааит ахәыҷтәы школнӡатәи усҳәарҭақәа русура 2020 шықәса мшаҧымза 20-нӡа.

21. Аҧсшьармшқәа ирыцҵазааит ашколтә ҵараиуратә усҳәарҭақәа рыҟны 2020 шықәса мшаҧымза 20-нӡа.
Иаҧыхзааит есышықәсатәи аиагаратә ҧышәарақәа 4-8 -тәи 10-тәи аклассқәа рыҟны.

22. Иаанкылазааит азыҟаҵарақәа Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет, Аҟәатәи иаарту аинститут аҟны, иара убас Аҧсны Аҳәынҭқарра абжьара-занааҭтә ҵараиуратә усҳәарҭақәа рыҟны 2020 шықәса мшаҧымза 20-нӡа.

23. Иаанкылазааит аҵараиуратә кружокқәа, аспорттә, акәашаратә, аҽазыҟаҵаратә залқәа русура 2020 шықәса мшаҧымза 20-нӡа.

24. Иаанкылазааит 2020 шықәса мшаҧымза 20-нӡа атәылауаа адинтә еиҿкаарақәа ркульттә обиектқәа рҭаара, адинтә еиҿкаарақәа рдоуҳамаҵзуҩцәеи рдинтә хаҭарнакцәеи аламҵакәа.».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org