Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада инапынҵақәа назыгӡо ауааҧсыра короновирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку ауснагӡатә ҿыцқәа рзы Адҵа инапы аҵаиҩит

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Валери Бганба инапынҵақәа назыгӡо ауааҧсыра короновирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку ауснагӡатә ҿыцқәа рзы Адҵа инапы аҵаиҩит.


Адҵа атекст аҟны иҳәоуп:

«Аҧсны Аҳәынҭқарра ауааҧсыра короновирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара хықәкыс иҟаҵаны:

1. Иаанкылазааит Аҧсны Аҳәынҭқарра иахьаҵанакуа амассатә усмҩаҧгатәқәа рымҩаҧгара 2020 шықәса мшаҧымза 7 - нӡа инаркны хәажәкырамза 25-нӡа 24.00 сааҭ инаркны
2. Иаанкылазааит Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны акорпоративтә (аныҳәатә) усмҩаҧгатәқәа рымҩаҧгара 2020 шықәса хәажәкырамза 25, 24.00 сааҭ инаркны мшаҧымза 7-нӡа.
3. Иаанкылазааит Аҧсны Аҳәынҭқарра иахьаҵанакуа аекскурсиатә усура 2020 шықәса хәажәкырамза 25, 24.00 сааҭ инаркны мшаҧымза 7-нӡа.
4. Атәымтәылауааи атәылауаҩра змам ахаҿқәеи ақәиҭтәымзааит аекскурсиатәи атуристтәи хықәкқәа рыла Аҧсны Аҳәынҭқарра ралалара 2020 шықәса хәажәкырамза 25, 24.00 сааҭ инаркны мшаҧымза 7 - нӡа.
5. Аҧсны Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Аҳәаахьчаратә отриад 2020 шықәса хәажәкырамза 25, 24.00 сааҭ инаркны мшаҧымза 7 - нӡа атәымтәылауааи атәылауаҩра змам ахаҿқәеи ақәиҭтәымзааит аекскурсиатәи атуристтәи хықәкқәа рыла, аекскурсиатә хықәкқәа рыла хархәара змоу атранспорттә хархәагақәеи ақәиҭырымтәааит Аҧсны Аҳәынҭқарра ралалара.
6. Иаанкылазааит ҳазада ахәаахәҭра ахьымҩаҧысуа адәқьанқәа (диути-фри) русура аҧсны-урыстәылатәи аҳәынҭқарратә ҳәааҟны 2020 шықәса хәажәкырамза 25, 24.00 сааҭ инаркны мшаҧымза 7 - нӡа.
7. Иаанкылазааит 2020 шықәса хәажәкырамза 27, 24.00 сааҭ инаркны мшаҧымза 7 – нӡа ауаажәларра крырҿаҵара аобиектқәа русура хатәтәра формас ирымазаалак.
8. Иаанкылазааит 2020 шықәса хәажәкырамза 27, 24.00 сааҭ инаркны мшаҧымза 7 – нӡа Аҟәа ақ. Аҧсны Аҳәынҭқарра араионқәеи ихадоуи амаҭәеи рџьармыкьақәа русура.
9. Иаанкылазааит ауаажәларратә транспорт (ақалақьҩныҵҟатә, ақалақьнҭыҵтә, ақалақьбжьаратә) аныҟәара атакси аламҵакәа хәажәкырамза 27, 24.00 сааҭ инаркны мшаҧымза 7 – нӡа.
10. Иаанкылазааит агәырҕьа-чаратә залқәа (аныҳәатә усмҩаҧгатәқәа рзалқәа) русура хәажәкырамза 27, 24.00 сааҭ инаркны мшаҧымза 7 – нӡа.
11. Иаанкылазааит афитнес-центрқәа, аспорттә залқәа, афизиотерапиа асалонқәа (spa-салонқәа) русура хәажәкырамза 27, 24.00 сааҭ инаркны мшаҧымза 7 – нӡа.
12. Шьҭахьҟа ирхынҳәзааит (иаанкылазааит ) хәажәкырамза 27, 24.00 сааҭ инаркны мшаҧымза 7 – нӡа Аҧсны Аҳәынҭқааратә миграциатә маҵзура, Аҵиаақәа ркарантин азы инспекциа Аҧсны Аҳәынҭқарратә, аусзуҩцәа аҧсны-урыстәылатәи аҳәынҭқарратә ҳәаа аужьратә пунктқәа рыҟнытә, Аҧсны Аҳәынҭқарратә ветеринартә маҵзура, Астандартқәа, ахархәаратәи атехникатәи хылаҧшразы Аҧсны Аҳәынҭқарратә еилакы.
13. Аҷыдалкаатә ҭагылазаашьазы Аҧсны Аҳәынҭқарра аминистрра еиҿнакааит аҧсны-урыстәылатәи аҳәаа апунктқәа рыҟны Амедицинатә усбарҭа абригада, ианаҭахха Аҧсны Аҳәынҭқарра Атәылахьчара Амедицинатә усбарҭа, Аҧсны Аҳәынҭқарра Агәабзиарахьчареи асоциалтә еиқәыршәареи русбарҭақәа рхаҭарнакцәа уахгьы-ҽынгьы рыҷаҧшьара.
14. Аҧсны Аҳәынҭқарра Агәабзиарахьчареи асоциалтә еиқәыршәареи аминистрра:
1) коронавирустә ҿкы COVID-19 ацәырҵшьа, апрофилактика, ҷыдала иара иадҳәалоу ауснагӡатәқәеи аусқәеи ианаамҭоу рымҩаҧгара иазку адыррақәа ауааҧсыра рыҭаразы аусура еиҿнакааит;
2) еиҿкаазааит уахгьы-ҽынгьы иласу амедициантә цхыраара абригадақәа рыҷаҧшьара коронавирустә ҿкы COVID-19 ачымазара здырбало апацинетцәа иалкаау амедициантә усбарҭақәа рахь рнагаразы;
3) ишьақәырҕәҕәазааит аусура аплан, имҩаҧгазааит амедицинатә усзуҩцәа разыҟаҵара коронавирустә ҿкы COVID-19 ачымазара здырбалаз ачымазцәа аныҟала.
15. Аҟәа ақ. агәабзиарахьчара аусбарҭа, Аҧсны Аҳәынҭқарра араионқәа рҳақьымцәа хадақәа, амедицинатә усҳәарҭақәа рҳақьымцәа хадақәа, усбарҭас изҵазкуазаалак, есҽны Аҧсны Аҳәынҭқарра Агәабзиарахьчареи асоциалтә еиқәыршәареи рминистрра адырра рырҭалааит коронавирустә ҿкы COVID-19 алаҵәара алмыршара иазкны имҩаҧырго аусуразы.
16. Аҧсны Аҳәынҭқарра асанитартә ҳақьым хада, Аҟәа ақ., Аҧсны Аҳәынҭқарра араионқәеи асанитартә-епидемиологиатә маҵзурақәа:
1) идырҕәҕәааит ахәаахәҭреи, аҩнаҵарҭа хыбрақәа (асасааирҭақәа, аҧсшьарҭа ҩнқәа, асас иааирҭа ҩнқәа), алабораториатә диагностика аобиектқәа рганахьала асанитартә-епидемиологиатә хылаҧшра;
2) еиҿкаазааит атәылауаа массала изҭаауа аҭыҧқәа рыҟны апрофилактикатә дезинфекциа амҩаҧгара.
17. Ихадоуи аҭыҧантәи усбарҭақәа, аҳәынҭқкарратә усҳәарҭақәа, анаплакқәа, аиҿкаарақәа рнапхгаҩцәа, амчратәи азинхьчаратәи усбарҭақәа, агәабзиарахьчареи асоциалтә усхкқәеи русҳәарҭақәа, амашәыр-еиқәырхаратәи акоммуналтәи маҵзурақәа аламҵакәа, аусуцәа аусурҭа ҭыҧқәа рыҟны рыҟазаара иреиҵаӡоу аҟынӡа иркьаҿзааит руалафахәы еиқәырханы хәажәкырамза 27 инаркны мшаҧымза 7 – нӡа.
18. Иацҵазааит ашколнӡатәи аусҳәарҭақәа русура аанкылара хатәтәра формас ирымазаалак мшаҧымза 7 – нӡа.
19. Ашколтә ҵараиуратә усҳәарҭақәа рыҟны аҧсшьарамшқәа ирыцҵазааит мшаҧымза 2020 шықәса 7 – нӡа.
20. Иацҵазааит аҵараиуратә кружокқәа, аспорттә, акәашаратә секциақәа русура аанкылара 2020 шықәса 7 – нӡа.
21. Иацҵазааит Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә университет, Иаарту аҟәатәи аинститут аҟны, иара убас Аҧсны Аҳәынҭқарра абжьара-занааҭтә усҳәарҭақәа рыҟны аҟны аҵара аанкылара 2020 шықәса 7 – нӡа.
22. Ирабжьгазааит ахәаахәҭратә еиҿкаарақәа зыда ҧсыхәа ыҟам атауарқәа, афатә аалыҵ, ахәыҷқәа ирызку атауар, ахәшәқәа, амедицинатә ҭыжьымҭақәа, адезинфекциа хархәагақәеи хаҭалатәи ахыхьчагақәеи рыхәқәа рышьҭыхра алмыршара.
23. Аҧсны Аҳәынҭқарра Афинансқәа рминистрра аҧаратә хархәагақәа аҧшааит Аҧсны Аҳәынҭқарра ауааҧсыра короновирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку аусмҩаҧгатәқәа финансла реиқәыршәаразы».  Возврат к списку