Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Рашид Нургалиев диҧылеит

11.01.2020

Ажьырныҳәамза 11 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Урыстәылатәи Афедерациа Ашәарҭадара Ахеилак Амаӡаныҟәгаҩ ихаҭыҧуаҩ Рашид Нургалиеви реиҧылара мҩаҧысит.

Рауль Ҳаџьымбеи Рашид Нургалиеви Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны иҟоу ауаажәларра-политикатә ҭагылазаашьеи уи аҭышәныртәалареи рзы мҩақәас иҟоуи ирылацәажәеит.  

Аиҧылараҟны иазгәаҭан Ахадеи аоппозициа ахаҭарнакцәеи реиҿцәажәара азҵаара.   

Рашид Нургалиев Рауль Ҳаџьымба адырра ииҭеит аоппозициа ахаҭарнакцәеи иареи реиҧыларақәа рзы. Аиҧыларақәа рыҟны иҳәан апроцессқәа зегьы азакәантә ҳәаа рҭыгара шыҟамло, аиҳабыра рыҩны аанызкылаз рыҟнытә хымҧада аҭарцәра аҭахны ишыҟоу. 

Аиҧылараан иара убас иазгәаҭан аганқәа аҭагылазаашьа зыруадаҩуа аусхкқәа рымҩаҧгара мап ацәыркыр шакәу.
Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org