Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Очамчыра араион администрациа ахада инапынҵақәа назыгӡо изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит

19.12.2019Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Очамчыра араион администрациа ахада инапынҵақәа назыгӡо изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Аусҧҟа атекст аҟны иҳәоуп:

«Аҧсны Аҳәынҭқарра административтә-дгьылҵакыратә акақәа рыҟны напхгаразы» Аҧсны Аҳәынҭқарра Азакәан ахәҭаҷ 24 инақәыршәаны, Очамчыра араион администрациа ахада инапынҵақәа рынагӡаразы даҭаазааит Ҵәыџьба Геннади Платон-иҧа».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org