Ахада Адгәыр Агрба аколлектив дыдирдырит

Ҧхынҷкәынмза 16 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Апрокурор хада Адгәыр Агрба аусбарҭа аколлектив дыдирдырит.

«Шәара аҳәынҭқарраҟны алеишәа ыҟазарц, азакәан аилагара ҟамларц азы акрызҵазкуа аҳасабтәқәа рыӡбара шәнапы иануп.
Иҟоуп еиҳа ирҕәҕәаны азнеира зҭаху аусқәа. Сгәы иаанагоит, Адгәыр Нугзар-иҧа инапхгарала, шәара шәыцхыраарала ҳтәыла аҿаҧхьа иқәгылоу ауснагӡатәқәа рыӡбара шәылшап ҳәа. Иазгәасҭарц сҭахуп шәусура аҵакы ду, шәара инашәыгӡо аусмҩаҧгатәқәа, акрызҵазкуа аусқәа рзы аҿаҧҽратә шьаҭа аҳасабала шәара еизыжәго адокументқәа ирыӡбо шырацәоу», – иҳәеит Ахада.

Аҳәынҭқарра Ахада иҭабуп ҳәа иеиҳәеит ҧасатәи Апрокурор хада, агәра шигогьы иҳәеит уи идыррақәеи иҧышәеи аҳәынҭқарраҟны хархәара шроуа азы.

Адгәыр Агрба ирҭаз агәрагара иҭабуп ахиҳәааит.

«Ибзианы еилаҳкаауеит иахьа апрокуратура аҿаҧхьа иқәгылоу аҳасабтәқәеи ахықәкқәеи. Иҵаҵҕәыдаӡам ауаажәларрагьы иқәдыргыло азҵаарақәа. Сгәы иаанагоит, ҳусура алҵшәа бзиа аиурц азы иара аусура ииашаны еиҿкаатәуп», – иҳәеит Адгәыр Агрба.
0X0A2438.JPG


Возврат к списку